Reglement Bescherming van Persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten en conform de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Franse IT-wet hebben we een reglement opgesteld waarin we de rechten en de privacy van onze contacten (klanten, partners en medewerkers) in de verwerking van hun persoonlijke gegevens garanderen.

Het onderstaande reglement beantwoordt aan de vragen die bij onze contacten kunnen rijzen met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, de verwerking, de opslag, de veiligheid, de toegang tot en het delen van persoonlijke informatie door ons bedrijf.

 

Verzamelen en gebruik van informatie

Verzamelde informatie: in het kader van onze activiteiten kunnen we soms verplicht zijn om persoonlijke informatie te verzamelen via verschillende communicatiemiddelen en andere gelegenheden: telefonisch/elektronisch contact, online contact, administratieve formaliteit, levering van diensten, gesprek, toegangsbeheer (slagboom, draadloos internet…) en videobescherming.

Wij verplichten ons om deze persoonlijke gegevens op een passende, relevante en beperkte manier te verzamelen in het kader van het beoogde doel.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen hebben betrekking op:

 1. burgerlijke staat – identiteit (voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, kopie identiteitsbewijs, foto…)
 2. privéleven (gezinssituatie, gewoontes…)
 3. beroepsleven (school, diploma’s, opleiding, onderscheidingen, functies, projecten…)
 4. economische en financiële informatie (bankgegevens, inkomen, financiële/fiscale situatie…)
 5. internet (bijv. cookies, trackers, navigatiegegevens, frequentie…)

  COOKIES

  Als u onze website gebruikt, kunnen er automatisch cookies geïnstalleerd worden op uw browser. Cookies zijn bestandjes die uw persoonlijke gegevens niet prijsgeven, ze slaan alleen informatie op over uw navigatie op onze website.

  De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies te accepteren. Wenst u geen cookies te accepteren, dan kunt u de instellingen van uw computer zo wijzigen dat deze cookies weigert of u een melding stuurt als er cookies worden opgeslagen. Weigert u het gebruik van cookies, dan kunnen wij u echter minder persoonlijke diensten aanbieden. U vindt meer informatie over cookies op de website van de CNIL.

  U beschikt over een recht op inzage, terugtrekking en wijziging van uw persoonlijke gegevens die door middel van cookies verstrekt worden in bovengenoemde voorwaarden. We willen u er wel op wijzen dat het deactiveren van cookies u om technische redenen de navigatie op onze website kan beperken. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen en uitsluitend bestemd voor de uitbater van de website.

  Wij zijn wettelijk gebonden aan het respecteren van de bepalingen van de Franse IT-wet. Doen wij dit niet, dan zijn we strafbaar. We dienen volledig af te zien, waar het om door ons beheerde persoonlijke gegevens gaat, van elke vorm van aanslag op uw privacy of uw reputatie, of van misbruik van uw persoonlijke gegevens.

  Cookies management

 

Doelen en rechtmatigheden: Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor bepaalde doelen die wettelijk omschreven zijn in dit reglement.

 • Het leveren van onze diensten:
  • Rechtmatigheid van de verwerking: artikel 6.1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen).
 • Voor onze administratie:
  • Rechtmatigheid van de verwerking:
   • artikel 6.1f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde)
   • artikel 6.1c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting).
 • Andere verzamelde gegevens:
  • Rechtmatigheid van de verwerking: artikel 6.1a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden).

 

Verwerking van informatie en derde ontvangers: de verzamelde persoonlijke informatie wordt in principe alleen door ons gebruikt en door onze partners indien zij op enige wijze betrokken zijn bij de verwerking.

Deze partners kunnen zijn:

 • Europese diensten, overheidsdiensten, openbare diensten, collectiviteiten
 • Privépartners: toeleveranciers, dienstverstrekkers, instructeurs
 • Diversen

Geautomatiseerde besluitvorming: de uitgevoerde verwerkingen voorzien niet in geautomatiseerde besluitvorming.

Informatieopslag: Camping Au Port-Punay bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de aangegeven doelen te bewerkstelligen of om te beantwoorden aan wettelijke verplichtingen.

Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie: geen enkel gegeven overschrijdt de grenzen van de Europese Unie.

 

 

Informatie en keuzevrijheid m.b.t. persoonlijke informatie

Onder nominatieve informatie, ook wel persoonlijk gegeven of persoonsgegeven genoemd, verstaat de wet alle informatie betreffende een geïdentificeerd of te identificeren natuurlijk persoon.

– een persoon is geïdentificeerd als zijn/haar identiteit (voor- en achternaam) in een bestand verschijnt

– een persoon is te identificeren als een bestand informatie bevat dat hem/haar indirect identificeert (bijv.: persoonsnummer of code, IP-adres, telefoonnummer, foto…)

Onze contacten dienen op de hoogte te zijn van hun rechten en de manieren waarop deze rechten uitgevoerd worden: recht op beroep, beperking, inzage, wijziging, portabiliteit en het recht om vergeten te worden:

Recht op beroep: iedereen kan om legitieme redenen in beroep gaan door te weigeren dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt worden in een verwerkingsprocedure.

Recht op beperking: iedereen kan verlangen dat zijn/haar persoonsgegevens op beperkte wijze gebruikt worden en voor een beperkt aantal doelen.

Recht op inzage, wijziging en vergeten/schrappen van persoonlijke informatie: iedereen kan een bestand opvragen met de hem/haar betreffende informatie, opgeslagen voor verwerking, teneinde deze op waarheid te controleren en eventueel gegevens te schrappen of te wijzigen.

Recht op portabiliteit: iedereen heeft het recht om de hem/haar betreffende persoonsgegevens op te vragen in een passend formaat of rechtstreeks door te geven aan een derde.

Veiligheid van de gegevens: wij nemen alle nodige veiligheidsmaatregelen om elke toegang zonder toestemming, wijziging, verspreiding of vernietiging van gegevens te voorkomen.

Alleen ons personeel en onze betrokken toeleveranciers hebben toegang tot persoonsgegevens om onze diensten uit te voeren, te ontwikkelen of te verbeteren. Wij zijn verplicht tot geheimhouding en kunnen vervolgd worden indien dit niet gerespecteerd wordt.

Geheimhouding: onze medewerkers verplichten zich vanaf het moment dat de handtekening geplaatst wordt tot discretie, wat inhoudt dat feiten, informatie en documenten die hij/zij tijdens het werk onder ogen heeft gekregen niet verspreid worden.

Schrijf om uw rechten te doen gelden naar: CAMPING AU PORT-PUNAY, Morgan MOREAU, Allée Bernard Moreau – Les Boucholeurs, F-17340 Châtelaillon-Plage of contact@camping-port-punay.com

Om een bezwaarschrift in te dienen, richt u zich tot de CNIL op www.cnil.fr (Franstalig) > Mes démarches > Agir > Déposer une plainte

 

Opgetekend in Châtelaillon-Plage op 19 november 2018